vti_encoding:SR|utf8-nl vti_timelastmodified:TR|22 Nov 2005 17:19:22 -0000 vti_extenderversion:SR|4.0.2.8912 vti_backlinkinfo:VX|journeywoman/bestbooks/hongkong2.html journeywoman/bestbooks/hongkong.html journeywoman/girltalk/hongkong_ways.html vti_cacheddtm:TX|22 Nov 2005 17:19:22 -0000 vti_filesize:IR|10051 vti_cachedlinkinfo:VX|S|../images/title.jpg S|../images5/tickedbanner.gif S|../images2/satellite.gif H|mailto:info@hkta.org H|mailto:hktayyz@hkta.org H|mailto:hktalax@hkta.org H|mailto:hktachi@hkta.org H|mailto:hktanyc@hkta.org H|mailto:hktabej@hkta.org H|mailto:hktatyo@hkta.org H|mailto:hktakor@hkta.org H|mailto:hktasin@hkta.org H|mailto:hktatpe@hkta.org H|mailto:hktasyd@hkta.org H|mailto:hktaauk@hkta.org H|mailto:hktalon@hkta.org H|mailto:hktapar@hkta.org H|mailto:hktafra@hkta.org H|mailto:hktarom@hkta.org H|mailto:hktabcn@hkta.org H|mailto:hktalax@hkta.org H|http://www.hkta.org/ S|../images2/mac_hkta.gif S|../images2/aircontrol2.gif S|../images2/faxmachine.gif H|hongkong_food.html H|hongkong_shop.html H|hongkong_ways.html H|hongkong_beauty.html H|hongkong_accommodations.html H|../bestbooks/hongkong.html H|hongkong_wear.html H|hongkong_clubs.html H|http://www.journeywoman.com/girltalk/hongkong_words2.html H|../index.html H|http://www.DiscoverHongKong.com S|../images5/hongkonglogo.gif H|http://www.DiscoverHongKong.com H|http://www.newsletter.journeywoman.com/lists/ H|../gfc/gfc.html H|../friendlytips/friendly.html H|../lovestories/lovestories.html H|../classifieds/default.html H|../msbiz/msbiz.html H|../journeydoctor/default.html H|../traveltales/travelstories.html H|../tip.html H|../ccc/default.html H|../letterstoed/letter978.html H|../olderadv/olderadven.html H|../travel101/default.html H|girltalk.html H|http://www.hermail.net H|../herspastop/herspastop.html H|../ecoadventures/default.html H|../bestbooks/books.html H|../awards.htm H|../index.html H|../contact.htm vti_cachedsvcrellinks:VX|FSUS|journeywoman/images/title.jpg NSUS|JourneyWoman/images5/tickedbanner.gif FSUS|JourneyWoman/images2/satellite.gif NHUS|mailto:info@hkta.org NHUS|mailto:hktayyz@hkta.org NHUS|mailto:hktalax@hkta.org NHUS|mailto:hktachi@hkta.org NHUS|mailto:hktanyc@hkta.org NHUS|mailto:hktabej@hkta.org NHUS|mailto:hktatyo@hkta.org NHUS|mailto:hktakor@hkta.org NHUS|mailto:hktasin@hkta.org NHUS|mailto:hktatpe@hkta.org NHUS|mailto:hktasyd@hkta.org NHUS|mailto:hktaauk@hkta.org NHUS|mailto:hktalon@hkta.org NHUS|mailto:hktapar@hkta.org NHUS|mailto:hktafra@hkta.org NHUS|mailto:hktarom@hkta.org NHUS|mailto:hktabcn@hkta.org NHUS|mailto:hktalax@hkta.org NHHS|http://www.hkta.org/ FSUS|JourneyWoman/images2/mac_hkta.gif FSUS|JourneyWoman/images2/aircontrol2.gif FSUS|JourneyWoman/images2/faxmachine.gif FHUS|JourneyWoman/girltalk/hongkong_food.html FHUS|journeywoman/girltalk/hongkong_shop.html FHUS|journeywoman/girltalk/hongkong_ways.html FHUS|JourneyWoman/girltalk/hongkong_beauty.html FHUS|JourneyWoman/girltalk/hongkong_accommodations.html FHUS|JourneyWoman/bestbooks/hongkong.html FHUS|journeywoman/girltalk/hongkong_wear.html FHUS|JourneyWoman/girltalk/hongkong_clubs.html NHHS|http://www.journeywoman.com/girltalk/hongkong_words2.html FHUS|JourneyWoman/index.html NHHS|http://www.DiscoverHongKong.com NSUS|JourneyWoman/images5/hongkonglogo.gif NHHS|http://www.DiscoverHongKong.com NHHS|http://www.newsletter.journeywoman.com/lists/ FHUS|JourneyWoman/gfc/gfc.html FHUS|JourneyWoman/friendlytips/friendly.html FHUS|JourneyWoman/lovestories/lovestories.html FHUS|JourneyWoman/classifieds/default.html FHUS|JourneyWoman/msbiz/msbiz.html FHUS|JourneyWoman/journeydoctor/default.html FHUS|JourneyWoman/traveltales/travelstories.html FHUS|JourneyWoman/tip.html FHUS|JourneyWoman/ccc/default.html FHUS|JourneyWoman/letterstoed/letter978.html FHUS|JourneyWoman/olderadv/olderadven.html FHUS|JourneyWoman/travel101/default.html FHUS|JourneyWoman/girltalk/girltalk.html NHHS|http://www.hermail.net FHUS|journeywoman/herspastop/herspastop.html FHUS|JourneyWoman/ecoadventures/default.html FHUS|JourneyWoman/bestbooks/books.html FHUS|JourneyWoman/awards.htm FHUS|JourneyWoman/index.html FHUS|JourneyWoman/contact.htm vti_cachedtitle:SR|Journey Woman - GirlTalk - Hong Kong Tourist Association Offices Around the World... vti_title:SR|Journey Woman - GirlTalk - Hong Kong Tourist Association Offices Around the World... vti_cachedbodystyle:SR| vti_cachedhasbots:BR|false vti_cachedhastheme:BR|false vti_cachedhasborder:BR|false